Rekultywacja gruntu

Co to jest rekultywacja gruntu?

Rekultywacja gruntu to nadanie lub przywrócenie wartości użytkowej gruntu które zostały zanieczyszczone w głównej mierze przez przemysł górniczy, hutniczy, chemiczny.

Rekultywacja gruntu odbywa się poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Na kim spoczywa obowiązek rekultywacji gruntów?

Obowiązek rekultywacji gruntów w myśl przepisów ustawy o ochronie gruntów spoczywa na osobie,
która spowodowała utratę lub ograniczenie ich wartości użytkowej i dotyczy gruntów rolnych i leśnych uprzednio
wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej na cele nierolnicze i nieleśne.

Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów następuje z urzędu lub na wniosek strony. O wydanie takiej decyzji może wnioskować osoba ( fizyczna lub prawna bądź przedsiębiorstwo posiadające koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą. Prawo geologiczne i górnicze), która spowodowała utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Wnioskodawcą o rozpoczęcie rekultywacji może być także właściciel gruntu w przypadku przewidywanego posiadania gruntów na skutek działalności górniczej. O rekultywacji i zagospodarowaniu rozstrzyga się zwykle co najmniej w dwóch decyzjach:

  • określa stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,ustalony na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców i wskazuje osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów oraz ustala kierunek i termin wykonania rekultywacji.
  • uznającej rekultywację za zakończoną.

Co powinno się załączyć do wniosku o rekultywację gruntu?

Do wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej do rekultywacji osoba winna przedłożyć:

  • opinie rzeczoznawców określające stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,
  • dokumentację rekultywacji, na podstawie której prowadzona jest kontrola wykonywanych zabiegów, a zwłaszcza zgodności wymagań technicznych oraz ich terminowość. Dokumentacja nie wymaga zatwierdzenia organu.

Starosta wydaje decyzje w sprawach rekultywacji po zasięgnięciu opinii:

  • Dyrektora okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej,
  • Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
  • Wójta, Burmistrza gminy, na terenie której znajdują się grunty podlegające rekultywacji przede wszystkim w przedmiocie kierunku rekultywacji, określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na osobach obowiązanych do rekultywacji gruntów ciąży obowiązek powiadamiania starosty w terminie do 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.
Remediacja metodą in situ

Rekultywacja metodą in situ

Oczyszczanie gruntu tą metodą stosuje się bezpośrednio na miejscu występowania zanieczyszczenia. Rekultywacja ziemi bądź oczyszczanie wody następuje więc bez konieczności ich wydobywania

Rekultywacja metodą Ex Situ

Rekultywacja metodą ex situ

Rekultywacja metodą ex situ oznacza prowadzenie prac poza obszarem występowania zanieczyszczenia. Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i zdeponowany, w zależności od możliwości i stopnia jego zanieczyszczenia, na terenie prowadzonej inwestycji lub poza nią, gdzie dokonywany jest proces jego unieszkodliwienia.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Ramid Sp. z o.o.

Ramid realizuje usługi w zakresie remediacji gruntu zanieczyszczonego substancjami chemicznymi, głównie poprzez oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych. W zakres prac rekultywacyjnych wchodzi usuwanie skażonej ziemi oraz zagospodarowanie odpadów (utylizacja gruntów lub odzysk ziemi). Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Rekultywacja gruntu Ramid

Zacznij z nami współpracę

Rekultywacja gleby, gruntów wykonywana przez Ramid pozwala przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe terenom zdegradowanym przez człowieka

ZAPYTAJ O OFERTĘ
KONTAKT