Co to jest remediacja gruntu?

Remediacja gruntu to działania zmierzające do usunięcia lub zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wprowadzonych do niej w wyniku działalności człowieka. Celem remediacji jest przywrócenie środowisku – glebie,
leżącej pod nią ziemi i wodom gruntowym – jego wcześniejszych wartości użytkowych.

Jakie wyróżniamy metody remediacji?

Przy procesie remediacji zanieczyszczonego gruntu należy wziąć pod uwagę zarówno właściwości substancji powodujących ryzyko jak i właściwości gruntu. Ważna jest także szacowana wysokości kosztów badań i procesu oczyszczania gruntu, oraz sama jego wielkość. Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę podczas wybierania metody remediacji.

remediacja Ex Situ

Remediacja Ex Situ

Oczyszczanie gruntu odbywa się poza rejonem występowania zanieczyszczenia gleby, po wcześniejszym wydobyciu gruntu i/lub ewentualnym wypompowaniu wody podziemnej. Takie rozwiązanie wiąże się ze sporymi kosztami, dlatego zalecana jest głównie do działań na małych powierzchniach terenu.

Remediacja In Situ

Wybierając tę metodę środowisko gruntowo-wodne oczyszczane jest w miejscu powstania zanieczyszczenia, czyli bez wybierania gruntu i/lub pompowania wody podziemnej. Ta metoda, w porównaniu do ex situ, jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna i ekologiczna, przez co wykonywana może być także na dużych obszarach.

Remediacja On Site

Jest to połączenie metod ex-situ i in-situ, polegające na wybraniu zanieczyszczonego gruntu i odpompowaniu wód podziemnych z miejsca ich występowania (ex-situ) i przeprowadzenie procesu oczyszczania w rejonie występowania zanieczyszczenia
– na terenie tej samej działki (in-situ), bez wyjazdu na drogi publiczne.

Do której metody kwalifikuje się Twój grunt?

Wyboru nie musisz dokonywać sam. Firma Ramid to wyspecjalizowani specjaliści, którzy od początku do końca profesjonalnie zaplanują cały proces oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i pomogą Ci w przejściu przez wszelkie formalności z tym związane. Przed przystąpieniem do procesu remediacji terenów zanieczyszczonych nasza firma wykonuje dokładne badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016 nr 1395) i na ich podstawie tworzymy „Projekt planu remediacji”

Zainteresowany bezpłatną wyceną usługi remediacji?

Remediacja a rekultywacja

Rekultywacja jest pojęciem znacznie szerszym niż remediacja lub szkoda w środowisku, choć według definicji zakres działań rekultywacyjnych odnosi się wyłącznie do gruntu, podczas gdy remediacja to usunięcie i/lub kontrolowanie stężenia szkodliwych substancji również w wodach powierzchniowych. Rekultywacja to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych poprzez odpowiednie ukształtowanie rzeźby terenu i warunków wodnych; zabiegi powodujące zainicjowanie na zniszczonym terenie procesów powstawania gleby poprzez detoksykację gruntu i wytworzenie warstwy glebotwórczej; czynności biotechniczne związane z wprowadzaniem roślinności. Celem zabiegów rekultywacyjnych jest:

  • przywrócenie gruntowi (w miarę możliwości) pierwotnej postaci i właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (m.in. by teren nadawał się pod budowę);
  • przywrócenie pierwotnych właściwości biologiczno-chemicznych, umożliwiających wykorzystanie gruntu do upraw i nasadzeń;
  • przywrócenie gruntowi walorów rekreacyjnych.

Ramid Sp. z o.o.

Ramid realizuje usługi w zakresie remediacji gruntu zanieczyszczonego substancjami chemicznymi, głównie poprzez oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych. W zakres prac rekultywacyjnych wchodzi usuwanie skażonej ziemi oraz zagospodarowanie odpadów (utylizacja gruntów lub odzysk ziemi). Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Rekultywacja gruntu Ramid

Zacznij z nami współpracę

Rekultywacja gleby, gruntów wykonywana przez Ramid pozwala przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe terenom zdegradowanym przez człowieka

ZAPYTAJ O OFERTĘ
KONTAKT